Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sedlovna s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Obchodní podmínky”) společnosti Sedlovna s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 194 181 67, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 386270 vedenou u Městského soudu v Praze, email info@sedlovna.cz,  telefonní číslo 777 145 448 (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklá    v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím  E-shopu na webových stránkách www.sedlovna.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete ZDE.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Internetový obchod (E-shop) je provozován prodávajícím na webových stránkách www.sedlovna.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Obchodních podmínek odporuje tomu, co bylo společně ujednáno ve Smlouvě, mají tato odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.            NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.         Cena je finanční částka, kterou kupující hradí za zboží;

1.2.         Cena za dopravu je finanční částka, kterou kupující hradí za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.         Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.         Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.5.         Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy o koupi Zboží s prodávajícím;

1.6.         Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.7.         Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

2.            OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.         Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2.         Při nákupu Zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jsou kupujícím poskytnuty prodávajícímu v Objednávce jsou tedy považovány za správné a pravdivé.

 

 

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.         Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.         Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, odesláním Objednávky kupující souhlasí s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.         K uzavření kupní smlouvy je třeba, aby kupující na E-shopu vytvořil Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)         Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem s nápisem „Koupit“ a logem nákupního košíku.)

b)         Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného Zboží kupujícím, způsobu jeho doručení a platby;

c)         Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, aby bylo možné doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.         V průběhu tvorby Objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Závazně objednat s povinností platby“ je Objednávka dokončena. Před stiskem tlačítka je nutné ale ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Závazně objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

3.5.         Objednávka bude kupujícímu v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena, potvrzena zprávou odeslanou na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Obchodní Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

3.6.         Mohou nastat i případy, kdy nebude možno Objednávku prodávajícím potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy je objednán větší počet kusů Zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informace o maximálním počtu Zboží je kupujícímu však vždy v rámci E-shopu předem poskytnuta. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který není možné Objednávku potvrdit, bude kupující neprodleně kontaktován prodávajícím a bude mu zaslána nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující tuto nabídku potvrdí.

3.7.         V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, není prodávající povinen kupujícímu Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci je kupující bezodkladně kontaktován a je mu zaslána nabídka na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy tuto novou nabídku kupující potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.         V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

4.              CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1.         Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2.         Celková cena je konečná včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3.         Prodávající není plátcem DPH.

4.4.         Platba Celkové ceny po kupujícím bude požadována po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny je možno provést následujícími způsoby:

a)       Bankovním převodem. Informace pro provedení platby budou kupujícímu zaslány v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů a je nutné uvést variabilní symbol.

b)       Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

c)       Platební kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay a Celková cena je splatná do následujícího dne od potvrzení Objednávky.

4.5.         Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího.

4.6.         Vlastnické právo ke Zboží na kupujícího přechází až poté, co je uhrazena Celková cena a Zboží převzato. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na bankovní účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5.              DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI             

5.1.         Zboží bude kupujícímu expedováno během 2-5 pracovních dnů po obdržení Objednávky (v případě platby dobírkou) nebo ve stejné lhůtě po obdržení platby za Zboží na bankovní účet prodávajícího (v případě platby předem převodem). Odesláno bude způsobem dle volby kupujícího, přičemž je možno vybírat z následujících možností:

a)       Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna či Balíkovna;

b)       Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL, DPD, GLS nebo Zásilkovna.

5.2.         Zboží je možné doručit v rámci České nebo Slovenské republiky.

5.3.         Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

5.4.         Po převzetí Zboží od dopravce je povinnost kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího Zboží od dopravce převzít.

5.5.         V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího kupujícímu Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží kupující nepřevezme, není odstoupením od Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy kupujícím, případně Zboží uskladnit, za což prodávajícímu náleží úplata od kupujícího v obvyklé výši. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení kupujícímu doručeno. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.6.         Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

5.7.         Nebezpeční škody na Zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy jej převezme. V případě, kdy Zboží kupující nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.8.         V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude kupující prodávajícím vždy informován v případě:

a)       mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž bude kupujícímu vždy sdělena nová očekávaná doba dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b)       prodlení s dodáním Zboží od dodavatele, přičemž kupujícímu bude vždy sdělena nová očekávaná doba dodání.

6.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.         Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a)       odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b)       je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

c)       je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

d)       množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

e)       je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

f)        odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

6.2.         Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.3.         V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., může kupující takovou vadu oznámit prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů. Reklamace bude vyřízena v souladu s uplatněným právem kupujícího z vadného plnění.

6.4.         Má-li Zboží vadu, má kupující následující práva:

a)       na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b)       na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

6.5.         Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

6.6.         Dále má kupující právo na:

a)       přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b)       odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a)       prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b)       se vada projeví opakovaně,

c)       je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d)       je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.7.         Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

6.8.         V případě, že si vadu na Zboží kupující způsobil sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.

6.9.         Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

6.10.      Při uplatnění reklamace bude kupujícímu vystaveno písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a)       datum, kdy kupující reklamaci uplatnil;

b)       co je obsahem reklamace;

c)       jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

d)       kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.11.      Nebude-li dohodnuto jinak, do 30 dnů od obdržení reklamace prodávající vadu odstraní a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.12.      O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem a bude mu vydáno potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností kupujícího původní Zboží prodávajícímu vrátit, náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

6.13.      V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

6.14.      V případě, že je kupující spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

7.              ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.         K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

7.2.         V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že je uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že je uzavřena Smlouva, na základě které bude Zboží kupujícímu dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

7.3.         Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů).

7.4.         Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

7.5.         Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

7.6.         V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek je kupující povinen prodávajícímu Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží zpět ke prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu byla vrácena Cena za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který byl pro dodání Zboží nabízen. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí prodávající i náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který byl při dodání Zboží nabízen.

7.7.         V případě odstoupení od Smlouvy bude kupujícímu Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než bude Zboží obdrženo prodávajícím, nebo bude kupujícím prokázáno, že došlo k jeho zaslání zpět prodávajícímu. Zboží je třeba vracet čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

7.8.         V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek však kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval kupující v kamenné prodejně. V případě, že kupujícímu ještě nebyla vrácena Cena, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení Ceny.

7.9.         Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8.              ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

8.1.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.2.         Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sedlovna.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude zaslána na elektronickou adresu kupujícího.

8.3.         K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.4.         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.         Pokud právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude-li zboží zasíláno mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je kupující však spotřebitel, nejsou tímto ujednáním dotčena jeho práva plynoucí z právních předpisů.

9.2.         Veškerá písemná korespondence s kupujícím bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u jeho identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě.

9.3.         Smlouvu je možné měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně bude kupující však informován pouze v případě, že mu na základě Smlouvy má být dodáváno Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně budou kupujícímu zaslány na jeho e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od kupujícího prodávající do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že kupující výpověď podá, činí 2 měsíce.

9.4.         V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě strany právo od Smlouvy odstoupit.

9.5.         Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky kupující obdrží e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Je doporučeno vždy si potvrzení Objednávky a Podmínky uchovat.

9.6.         Tyto Podmínky nabývají účinnosti 10.07.2023