Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Správce osobních údajů společnost Sedlovna s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 194 181 67, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 386270 vedenou u Městského soudu v Praze, e-mail info@sedlovna.cz, telefonní číslo 777 145 448 (dále jen „Správce”) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2.      Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3.      Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím stránek svého internetového obchodu na adrese: www.sedlovna.cz (dále jen „internetové stránky“).  

1.4.      Osobními údaji se rozumí veškeré takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, telefon a emailovou adresu.

1.5.      Správcem osobních údajů je Společnost, jejíž údaje jsou uvedeny v záhlaví nebo v kontaktech. Ve společnosti nebyl jmenování pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

a)        plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b)        oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

c)        Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.      Účelem zpracování osobních údajů je:

a)        vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

b)        zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1.      Správce uchovává osobní údaje:

a)        po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu obecné promlčení lhůty od ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a Společností,

b)        po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

4.2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1       Příjemci osobních údajů jsou osoby:

a)        podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě Smlouvy,

b)        podílející se na zajištění provozu služeb,

c)        zajišťující marketingové služby.

5.2.      Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. VAŠE PRÁVA

6.1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

a)        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b)         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c)         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d)         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e)         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

f)         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používáním antivirových programů, bezpečného uložení záloh a bezpečných přístupových hesel. 

7.3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.      Správce je oprávněn tyto podmínky upravovat či aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.07.2023.